piątek, 30 sierpnia 2013

Beyonce come back ! - part II

Pisałam Wam jakiś czas temu o Beyonce  ( Bey part I )  teraz pora na kolejną porcję zdjęć :)

Uwielbiam jej uśmiech :)


 chętnie pomagaJej trasa koncertowa jest niesamowita ! Stroje, muzyka, choreografie i temat trafiony w 10 :)Jej głos zawsze sprawia że mam ciarki


 Jest ikoną stylu


Motywuje do ćwiczeń ;)


Ma świetne teledyskiśroda, 28 sierpnia 2013

Paulo Coelho

Na brzegu rzeki Piedry usiadłam i płakałam

Zaw­sze trze­ba po­dej­mo­wać ry­zyko. Tyl­ko wte­dy uda nam się pojąć, jak wiel­kim cu­dem jest życie, gdy będziemy go­towi przyjąć nies­podzian­ki, ja­kie niesie nam los.

Bo­wiem każde­go dnia wraz z dob­rodziej­stwa­mi słońca Bóg ob­darza nas chwilą, która jest w sta­nie zmienić to wszys­tko, co jest przyczyną naszych nie­szczęść. I każde­go dnia uda­jemy, że nie dos­trze­gamy tej chwi­li, że ona wca­le nie is­tnieje. Wma­wiamy so­bie z upo­rem, że dzień dzi­siej­szy po­dob­ny jest do wczo­raj­sze­go i do te­go, co ma do­piero na­dejść. Ale człowiek uważny na dzień, w którym żyje, bez tru­du od­kry­wa ma­giczną chwilę. Może być ona uk­ry­ta w tej po­ran­nej porze, kiedy przekręca­my klucz w zam­ku, w przes­trze­ni ciszy, która za­pada po wie­czerzy, w ty­siącach i jed­nej rzeczy, które wy­daja się nam ta­kie sa­me. Ten mo­ment is­tnieje nap­rawdę, to chwi­la, w której spływa na nas cała siła gwiazd i poz­wa­la nam czy­nić cu­da. Tyl­ko niekiedy szczęście by­wa da­rem, naj­częściej trze­ba o nie wal­czyć. Ma­giczna chwi­la dnia po­maga nam do­kony­wać zmian, spra­wia, iż rusza­my na poszu­kiwa­nie naszych marzeń. I choć przyj­dzie nam cier­pieć, choć po­jawią się trud­ności, to wszys­tko jest jed­nak ulot­ne i nie po­zos­ta­wi po so­bie śla­du, a z cza­sem będziemy mog­li spoj­rzeć wstecz z dumą i wiarą w nas samych.

Biada te­mu, kto nie podjął ry­zyka. Co praw­da nie zaz­na nig­dy sma­ku roz­cza­rowań i ut­ra­conych złudzeń, nie będzie cier­piał jak ci, którzy pragną spełnić swo­je marze­nia, ale kiedy spoj­rzy za siebie – bo­wiem zaw­sze do­gania nas przeszłość – usłyszy głos włas­ne­go su­mienia: „A co uczy­niłeś z cu­dami, który­mi Pan Bóg ob­siał dni two­je? Co uczy­niłeś z ta­len­tem, który po­wie­rzył ci Mis­trz? Za­kopałeś te da­ry głębo­ko w ziemi, gdyż bałeś się je ut­ra­cić. I te­raz zos­tała ci je­dynie pew­ność, że zmar­no­wałeś włas­ne życie.”

Biada te­mu, kto usłyszy te słowa. Bo uwie­rzył w cu­da, do­piero gdy ma­giczne chwi­le życia odeszły na zaw­sze.poniedziałek, 26 sierpnia 2013

Ilustracje z deka niepoprawne

Jestem szczęśliwa i wdzięczna Agacie za projekt jaki dla mnie wykonała !
Chciałabym Wam przybliżyć więcej Ilustracji z deka niepoprawnych :)

Facebook Ilustracje z deka niepoprawneniedziela, 25 sierpnia 2013

Dolce & Gabbana

Boska, niesamowita kolekcja !! Kocham kocham !! Powaliły mnie te cudne czerwone sukienki :)
W kampanii Dolce & Gabbana wystąpiły: Kate King, Monika Bellucci i Bianka Balti oraz Andreea Diaconu.
( Możecie zobaczyć jak Selena Gomez prezentuje się w zjawiskowej czerwonej sukience po lekkich przeróbkach )


 Love !!!